RADYASYON ÖLÇÜM SİSTEMİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol  Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği ile Kıyı Tesislerine İşletme İzni  Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirtilen radyasyon ölçüm  sistemlerinin uygunluğunun Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından değerlendirilmesine  ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

  1. b)Geçici depolama kuyusu: Boyutları 2x2x2 metreden az olmamak üzere; tüm kenarları  en az 20 cm beton et kalınlığında olan ve 20 cm beton et kalınlığına sahip bir kapağı bulunan  zemine gömülü depolama kuyusunu,

ç) Karantina sahası: Radyasyon uyarısı durumunda kullanılmak üzere belirlenmiş;  etrafının, yetkisiz kişilerin girişini engelleyecek şekilde tel örgü veya güvenlik şeridi ile  çevrilebilmesine ve radyasyon uyarı levhalarının uzaktan görülebilecek şekilde  konulabilmesine imkân veren, yüzey alanı 100 m2’den az olmamak üzere, iç zemini beton ile  kaplanmış alanı,

  1. f)Radyasyondan Korunma Görevlisi: Tesiste radyasyon ölçüm sisteminin işletilmesine  ilişkin işleri yapmakla görevli, meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden veya  üniversitelerin 4 (dört) yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan, radyasyon ölçümü ve  radyasyondan korunma (RÖRK) kursunu tamamlamış ve TAEK tarafından yapılan sınav  sonucunda başarı belgesi almış tesis çalışanını,

ğ) Sabit Radyasyon Ölçüm (SRÖ) Cihazı: Radyoaktif malzemenin metal hurdalara  karışmış olması ihtimaline karşı; yükün dedektör panelleri arasından geçişi sırasında, doğal  radyasyon düzeyini sürekli olarak ölçen ve ölçüm esnasında radyasyon seviyesindeki artışı  doğal radyasyon seviyesine göre kıyaslayarak olası radyoaktif malzemenin araçtaki muhtemel  yerini tespit edebilen, en az 2 (iki) adet sabit dedektör paneline ve görüntülü bir kontrol  ünitesine sahip, ölçüm sonuçları yazıcıdan çıktı olarak alınabilen radyasyon ölçüm sistemini,

ı) Taşınabilir Radyasyon Ölçüm (TRÖ) Cihazı: Radyasyon doz hızını ölçebilen  taşınabilir ölçüm cihazını,

Tam sürüm için;

Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar